Podmínky nákupu

 1. Všeobecná ustanovení
  Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
  Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí.
  Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. V příloze této zprávy je přiložena kompletní objednávka.
  V ceně za zboží není uvedeno dopravné a balné, není-li u zboží uvedena informace doprava zdarma. Dopravné a balné je vyjádřeno jednou částkou, které je v pod položkou "Dopravní a platební podmínky | Doprava:"
  Informace o produktech nejsou závazné a provozovatel za informace neručí, přebírá je pouze od výrobce tak jak je dostane a připravuje je k nahlédnutí zákazníkovi, který si jejich pravost má ověřit u výrobce.
  Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce.
 2. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
  Prodávající může žádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, lze ji považovat za neplatnou.
  Objednáním zboží dává zákazník souhlas k zasílání doplňujících informací k zakoupenému produktu. Jedná se o maximálně 2x za rok zasílané informace o ošetření produktu pro další používání, případně nabídka náhradních dílů, které se opotřebovávají a přímo souvisí s používáním produktu. Tyto informace budou zaslány maximálně po dva roky od zakoupení produktu. V případě, že si informace nepřejete obdržet nikdy, nebo si je přejete zasílat i po dvou letech od zakoupení produktu, kontaktujte nás. Informace by Vám měli pomoci při bezproblémové údržbě a dlouhodobému používání zakoupeného produktu.
  Naše prodejna funguje jako maloobchod, zákazník si tedy má možnost objednat jeden produkt v maximálním počtu jednoho kusu. Zakázky na větší počet kusů od jednoho produktu budou individuálně posuzovány a domlouvány přímo se zákazníkem ihned po jeho objednání.
 3. Cena a placení
  Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a poté i změnu ceny i po objednání produktu. Zákazník nemá nárok na právní vymáhání dodržení uvedené ceny v případě v internetovém katalogu.
  Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v provozovně prodávajícího, případně zaplacena dobírkou při převzetí zboží kupujícím.
  K ceně zboží je extra připočítána cena dopravy a balné. V případě, že je cena dopravného v ceně zboží je toto zboží značeno symbolem doprava zdarma.
  Prodávající do prodejní ceny nezapočítává částku za recyklaci a tato je účtována zvlášť.
  Platu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:
  - platba bankovním převodem na náš účet
  - platbu hotově lze provést na adrese našeho sídla
  - platbu dobírkou lze provést při převzetí zboží od dopravní společnosti
  V případě, potřeby dobropisovat již zakoupené zboží, bude vám elektronickou cestou zaslán dobropis ve dvou výtiscích. Jeden dobropis prosím podepište, doplňte čitelně a jasně číslo účtu na který Vám máme dobropisovanou částku poslat a zašlete ho zpět na adresu našeho sídla - viz sekce kontakt . Po obdržení vám bude částka převedena na Váš účet do 14-ti dnů.
 4. Dodací lhůta
  Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
  V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání . V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.
 5. Dopravní podmínky, dopravné
  Poštovné a balné : Při odeslání jakékoliv objednávky (zboží, katalogu nebo dokumentu) si účtujeme poštovné a balné stanovené platnými poštovními tarify. Minimální expediční poplatek na dobírku činí 4,00 EUR. Neskladné balíky (spoilery, nárazníky, kryty motoru, vaničky do kufra, pružiny, výfuky, ofuky, svetla apod.) zasíláme Expres kurierom Slovenské pošty za 7,50 EUR.

  Doprava službou EMS (všechny zásilky)
  Služba EMS doručuje v pracovních dnech od 9:00 - 16:30 hod (doporučujeme tedy nechat si zaslat balík na místo, kde se vyskytujete v uvedeném čase). Balíková služba EMS doručuje vždy do druhého pracovního dne od předání zásilky z naší expedice. Pokud není při prvním pokusu předání úspěšná, zanechá dopravce zprávu na místě doručení a zkusí předat zásilku ihned další den, případně se můžete domluvit na jiném termínu. Každý balík má své identifikační číslo, takže v případě komplikací ho lze snadno dohledat.
  Dopravce se dle smlouvy zavazuje doručit zboží před dům nebo prodejnu. Žádáme Vás, abyste se vždy připravili na doručení zboží, obzvlášť těžkého, protože řidič jezdí sám, bez závozníka, proto není přepravce schopen zboží stěhovat po domě nebo v patrech.
 6. Po objednání
  Do 48 hodin budete kontaktování emailem nebo telefonem s podrobnými informacemi o dostupnosti zboží a termínu doručení.
  Den před doručením budete opětovně emailem nebo telefonem informování o této skutečnosti.
 7. Ochrana osobních údajů
  Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.
  V případě souhlasu kupujícího si firma vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží. Tato nabídka může být zasílána cca 1x měsíčně.
 8. Záruka
  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení se vztahuje na jiné zboží, než zboží denní spotřeby.
  Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 60 dnů ode dne jejího obdržení.
  Jako spotřebitel má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu. Kupující při odstoupení od smlouvy uhradí provozovateli manipulační poplatek za dopravu zboží k němu a náklady vzniklé touto dopravou v ceně dle aktuálního ceníku provozovatele.
 9. Reklamace
  Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
  Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.
  Při reklamaci zakoupeného zboží se zákazník může obrátit přímo na autorizované servisy daného výrobce. Tímto krokem výrazně zkrátí reklamační lhůtu a celý proces reklamace tak velmi výrazně urychlí. K této reklamaci je nutný doklad o nákupu, dodací list a záruční list.
  Další možností je zakoupeného zboží prodávajícímu zaslal a předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy dodací list a záruční list. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou.
  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato.
  Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
  V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.
  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
  Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

  Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany kupujícího
  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.
  V jakých případech budeme oprávnění jednostranného odstoupení od smlouvy ze stran zákazníka prověřovat a případně se i bránit všemi zákonnými prostředky:
  Zboží nebude vráceno v originálním nepoškozeném obalu.
  Zboží bylo používáno.
  Na zboží se vyskytla závada.
  Zboží nebylo vráceno kompletní, včetně dokumentace.
  Zboží bylo zasláno bez originálního dokladu o koupi.
  Bude se jednat o zboží, na které se garance odstoupení od smlouvy nevztahuje.
  O uznání oprávnění jednostranného odstoupení od smlouvy Vás budeme informovat.
  Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany prodávajícího
  bez udání důvodu
  produkt se již nevyrábí
  produkt není dlouhodobě skladem
  u produktu výrazným způsobem došlo ke změně ceny
 10. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
  Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..
  Obchodní podmínky jsou platné od 12.srpna 2005, veškeré předchozí vydané podmínky se tímto ruší.